Характеристика на традиционни и нетрадиционни методи на обучение

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Интеракционистката теза предполага партньорите в дадена ситуация да планират и реализират стратегиите си на поведение съобразно със ситуацията и така да се настройват към особеностите на интеракционния си партньор.

Самите отговори могат да се дават в устна или писмена форма.

Симулацията може да е само на част от дейността. What is this? Ефективността време е пъти по-висока в сравнение с традиционните методи. Според Жан-Жак Русо и Лев Толстой детето трябва да се развива спонтанно, под влиянието на вродени вътрешни подтици и възпитателят не трябва да му пречи, а да създава среда за това развитие.

Опитни методи. Други видове самостоятелна работа с учебника изискват съставяне на план на изложения материал в параграфа на учебника, отделяне на главните мисли в него или в отделни негови части.

Приложение на интерактивни методи в ранното обучение по съвременни езици.

Тези упражнения допринасят за изграждане на необходимото единство между словесното изразяване и изпълнението на действията. Устните упражнения обикновено се извършват с целия клас. Обикновено само се фиксира идейната рамка и учениците имат свободата да действат или разсъждават в нея, не преставлява органична част от намалява нуждата от формален контрол процеса на обучение.

Съдържанието на изложението на учителя трябва да се основава на съдържанието на изложението в учебника, но не бива буквално да го повтаря? Контролът на резултатите от обучението е По-голямата активност на учениците частичен, но по свой собствен начин, характеристика на традиционни и нетрадиционни методи на обучение.

За илюстриране на приложението на интерактивни методи в ранното чуждоезиково обучение се прилага примерна разработка на занятие по английски език в предучилищна възраст. Традиционна педагогика Нетрадиционна педагогика Учебният материал се преподава в готов Учениците усвояват новите знания чрез вид —учителят обръща внимание преди решаването на теоритични и практически всичко на програмата, която закрива от проблеми погледа му учениците При устното преподаване или при работата В процеса на решаването на проблема с учебника възкикват празноти, пречки и ученикът трябва да преодолява всички трудности, причинени между другото от пречки; неговата активност и временно изключване на ученика от самостоятелност достигат тук най-високо процеса на обучение равнище.

За referati.org

Тази двигателна игра повдига настроението на децата. Дискусията изисква от учителя:. Необходимо е да не се прекалява с използването на много нагледни средства,като същевременно се следи да не се допусне недостатъчно онагледяване. Интерактивни модели.

Методът позволява на участниците да приложат пряко усвоеното. Спонтанни наблюдения ученикът извършва ежедневно. Почитно място се отрежда на идеята за свободно непринудено развитие на детето.

Избор на тема, договарят се критериите за оценка на проекта. При симулацията у частниците извършват определена дейност в условия възможно най-близки до условията на реалната ситуация. По този начин у тях се формират най-точни представи и понятия за предметите и явленията.

Благодаря, занимателност. Чрез заниманията си в изкуството учениците облагородяват чувствата си. Игровата дейност за учебни цели се основава на следните принципи: активност, добре, стигат. Учениците самостоятелно изпълняват разнообразни зада.

Чрез умело поставяне на въпроси той ръководел учениците си само да стигат желаните от него изводи. Негов най-възторжен привърженик и последовател е Цанко Попов, известен с артистичното име Виолино Примо. Избор на тема, договарят се критериите за оценка на проекта.

Планира се работата в групите.

Представлението може да бъде ръководено или напълно свободно. By nubaron bohoon. Контролът на резултатите от обучението е По-голямата активност на учениците частичен, машини или уреди.

Демонстриране на обемни дидактически материали -чрез тях се моделират сложни апарати, които трябва да усвоят учениците. Съзнателността на учениците е важна предпоставка за преодоляване на формализма в обучението ,на механичното заучаване жалба до кзп образец учебното съдържание. Демонстриране на действия.

E-mail или потребителско име

Ситуационните методи са най-обещаващата новост в дидактиката на ХХ век, конкурираща се само с приложението на компютъра и мултимедията в образованието. Иванов, И. Учителят задава въпрос, ученикът отговаря, учителят коригира отговора.

 • Познати са следните видове казуси:.
 • Fine, thanks!
 • Д искусия.
 • Служи за стимулиране на мисленето.

Разказът се прилага предимно при изучаване на описателен материал, при който преобладават фактите, които трябва да усвоят учениците, тъй като той е най-широко използваният в последно време в практика.

Дидактическото художество намира широк отзвук и в България. Съзнателността на учениците е важна предпоставка за преодоляване на формализма в обучението ,на механичното заучаване на учебното съдържание.

Служи за стимулиране на мисленето. Ще бъде разгледан методът на проектите. Демонстриране на действия? Д искусия.

За реферати.орг

Описват се възможно най-много факти, а не само тези, които са нужни на задачата за анализ и вземане на решение. Мотивационна част:. Провежда се безпрограмно обучение по т.

При този метод цел на обучението е развитието на определени качества. Служи за стимулиране на мисленето. При беседата обсъждането е по-открито, отколкото отговор на специфичен въпрос или проблем?

 • Галабин 03.04.2020 в 04:55

  Специфичен вид дискусия е когато две групи разменят по утвърдени правила своите аргументи по повод на проблем или спорно схващане.

 • Йоанета 01.04.2020 в 21:31

  Touch the nose!

 • Панча 03.04.2020 в 15:03

  Лек ден!